Loading...

ประวัติการศึกษา

  - บช.บ.(วิทยาการจัดการ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - สส.ม. (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาระงาน

- งานหัวหน้างานคลังและพัสดุ, บริหารด้านการเงินและงบประมาณ พร้อมทั้งแจ้งผลการใช้จ่ายเงินตามไตรมาศ ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายตามระเบียบการเบิกจ่าย ตรวจสอบการสั่งซื้อสั่งจ้าง  ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ

ผลงานสำคัญ

- คู่มือการเบิกจ่ายทุกรายการ

- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการบริการสังคม