Loading...

ชื่อหลักสูตร

     หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

     Master of Social Work Program

ชื่อปริญญา

    สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  (สส.ม.)

     Master of Social Work (M.S.W.)

ปรัชญาหลักสูตร

     องค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เสริมสร้างคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัยและผู้บริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
       1) มีองค์ความรู้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคมโลกาภิวัตน์ 
       2) มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม 
       3) เสริมสร้างความสามารถของมหาบัณฑิตในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกับหน่วยงาน และประยุกต์ใช้ความรู้และ                     ภูมิปัญญาไทยในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
       4) มีความรู้ด้านการบริหารงานและนโยบายสวัสดิการสังคม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

     รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับปริญญาโท  ระยะเวลาศึกษา 2 ปี 
     ภาษาที่ใช้  :  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ภาษาอังกฤษในกรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย                                 หรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เอกสารและตำราเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
     การรับเข้าศึกษา  :  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง เขียน อ่านและเข้าใจภาษาไทยสำหรับนักศึกษาพิการ                                      จะพิจารณาเป็นรายกรณี
     ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  :  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
     การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     - นักสังคมสงเคราะห์ / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร / พัฒนาชุมชน
     - เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     - นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     - นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร 
     - อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

สถานที่จัดการเรียนการสอน

     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ท่าพระจันทร์