Loading...

ชื่อหลักสูตร

     หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

     Master of Social Work Program

ชื่อปริญญา

    สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  (สส.ม.)

     Master of Social Work (M.S.W.)

ปรัชญาหลักสูตร

     องค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เสริมสร้างคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย และผู้บริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
      1. มีความตระหนักในความแตกต่างและศักดิ์ศรีคุณค่าของมนุษย์ทุกคน และมีศักยภาพในการเข้าใจ เข้าถึง และสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักสิทธิมนุษยชน
      2. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ผ่านการประมวล สังเคราะห์เรียบเรียงจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ท้องถิ่น สังคม
      3. มีทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การวิจัย การบริหารงานและนโยบายด้านสวัสดิการสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐานในการปฏิบัติงานและอย่างเป็นวิชาชีพ บนพื้นฐานความเป็นธรรมทางสังคม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

     รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับปริญญาโท  ระยะเวลาศึกษา 2 ปี 
     ภาษาที่ใช้  :  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ภาษาอังกฤษในกรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย                                 หรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เอกสารและตำราเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
     การรับเข้าศึกษา  :  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง เขียน อ่านและเข้าใจภาษาไทยสำหรับนักศึกษาพิการ                                      จะพิจารณาเป็นรายกรณี
     ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  :  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
     การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     - นักสังคมสงเคราะห์ / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร / พัฒนาชุมชน
     - เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     - นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     - นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร 
     - อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

สถานที่จัดการเรียนการสอน

     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ท่าพระจันทร์

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)