Loading...

01. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้จำหน่ายและเครื่องดื่ม ณ พื้นที่ ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
02. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนักศึกษา และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๑ งาน
04. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๑ งาน