Loading...

1. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนักศึกษา และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๑ งาน
3. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๑ งาน