Loading...

01. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง COMMON ROOM ชั้นที่ ๑ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)
02. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)
03. ประกาศผลการพิจารณาราคาปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนักศึกษา
04. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแผงควบคุมมอเตอร์และทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ (เครื่องดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการครบรอบ 64 ปี จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดคำตอบสอบไล่ 8 หน้า คละสี จำนวน 7200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08. ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง