Loading...

เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๗ ปี

     เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๗ ปี เรื่อง “ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. พร้อมเอกสารแนบ 


1. หนังสือเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี ออนไลน์
2. กำหนดการวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี ออนไลน์
3. แบบฟอร์มรับบริจาคเงินเข้ากองทุนการศึกษา และกองทุนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการประเมินสถาปนาคณะ 67 ปี

เปิดรับสมัครผลงานเพื่อการนำเสนอผลงานในงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ครบรอบ 67 ปี

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ 66 ปี

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ 66 ปี (ฉบับสมบูรณ์)

1. สวัสดิการที่เน้นผลิตภาพและสวัสดิการที่เน้นการคุ้มครองกับการลดความเหลื่อมล้ำ
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
2. สังคมสงเคราะห์ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างไร
กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
3. ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ: มองผ่านตัวชี้วัดในรายงานสุขภาพคนไทย
วรรณวดี พูลพอกสิน
4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุกับทางเลือกการลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุไทย
ระพีพรรณ คำหอม, วรลักษณ์ เจริญศรี และเล็ก สมบัติ
5. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุกับการลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุในบริบทเขตเมือง
ภุชงค์ เสนานุช และธนาชัย สุนทรอนันตชัย
6. การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมที่มีความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ
กฤษฎา ศุภกิจไพศาล
7. งานสังคมสงเคราะห์ในระบบงานยุติธรรม: บทบาท หน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบสุข และลดความเหลื่อมล้ำ
ของสังคมไทยภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
เสาวธาร โพธิ์กลัด
8. ความต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทองศิริ ก่ำแดง
9. ความคิดเห็นของผู้บริหารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ต่อการเป็นเจ้าภาพงานด้านสังคมในระดับจังหวัด
ศิริกานต์ ชาวห้วยหมาก
10. การศึกษาความเป็นไปได้ต่อการมีนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียนของสังคมไทย
สุรศักดิ์ ไกรศร และคณะ
11. สังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยภาวะไตเรื้อรัง
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
12. การใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CDI) และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า
ในวัยรุ่น (CES-D) ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว
กมลพรรณ ค้ำชู
13. การตัดสินใจของครอบครัวในการรับผู้ป่วยจิตเภทไปดูแลต่อเนื่องและความต้องการการสนับสนุนทางสังคม
สุพรรณี สายบุตร
14. ความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อการใช้กัญชา ในทางการแพทย์
ศิริลักษณ์ อัคพิน และคณะ
15. บทเรียนรู้จากการใช้วิธีการวิจัยในตัวอย่างเปราะบาง: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
วรรณวดี พูลพอกสิน
16. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพทางสังคมเด็กและเยาวชนโดยใช้ฐานแนวคิดการบำบัด
โดยการแสดงออก (Expressive Therapy): กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์
สถาพร อิ่มเอม
17. คุณภาพชีวิตการทำงานของพี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เกศวดี ไกรนอก
18. การสนับสนุนการนำมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนไปใช้ในการดำเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จิราพรรณ ปิ่นนาค
19. การวิเคราะห์สถานการณ์เด็กและสถานการณ์ครอบครัวในประเทศไทย
กรณีศึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์, มาดี ลิ่มสกุล และพัชชา เจิงกลิ่นจันทร์
20. แนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน
กฤษณา จุลสงค์ และปิ่นหทัย หนูนวล
21. แนวทางพัฒนาสถานสงเคราะห์คนชราในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทย
ทิพย์วารี พาณิชย์กุล
22. แรงงานผู้สูงอายุ: อคติช่วงวัยกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม
สุขุมา อรุณจิต
23. ผู้หญิงกับประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว กรณีศึกษามูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
ปพิชญา สุนทรพิทักษ์ และกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
24. องค์กรของผู้ค้าแผงลอย: เส้นทางสู่การคุ้มครองทางสังคมแนวเปลี่ยนรูป
นฤมล นิราทร
25. การติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ กรณีศึกษาคนพิการ
จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
ปิยะรัตน์ เทียงปา

เอกสารรายงานสืบเนื่องงานสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 65 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

       รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาส การสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี (ฉบับสมบูรณ์)

     - แนวคิดความมั่นคงทางภววิทยา จุดกำเนิดและการประยุกต์ใช้

     - การเสริมสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาที่เท่าเทียม ด้วยแนวคิดทุนทางสังคม กรณีศึกษา บทบาทข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

     - ตัวชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทยผ่านมุมมองกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทย

     - การสังเคราะห์รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ

     - บทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามแผนการฟื้นฟูรายบุคคล กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองนำร่อง 5 แห่ง

     - แรงงานรับงานไปทำที่บ้านกับการเป็นผู้สูงวัยที่มีพฤฒพลัง

     - พฤฒพลังด้านสุขภาพของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทย

     - การรับรู้ตราประทับและการเลือกปฏิบัติของผู้ป่วยจิตเภท

     - บทบาทวัดกับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน

     - Workfare สวัสดิการทำงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย

     - ปัญหาความรุนแรงทางเพศ บทสะท้อนความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ

     - ครอบครัวบำบัดแนวซาเทียร์กับการศึกษาความในใจของผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

     - ข้อท้าทายงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระทำผิดซ้ำ

     - แนวทางการขึ้นทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศที่เหมาะสมกับประเทศไทย

     - สิทธิเพศหลากหลายในฐานะคนชายขอบของสังคมและความต้องการด้านสวัสดิการสังคมในประเทศกำลังพัฒนา