Loading...

เอกสารรายงานสืบเนื่องงานสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 66 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาส การสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี (ฉบับสมบูรณ์)

     - แนวคิดความมั่นคงทางภววิทยา จุดกำเนิดและการประยุกต์ใช้

     - การเสริมสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาที่เท่าเทียม ด้วยแนวคิดทุนทางสังคม กรณีศึกษา บทบาทข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

     - ตัวชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทยผ่านมุมมองกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทย

     - การสังเคราะห์รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ

     - บทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามแผนการฟื้นฟูรายบุคคล กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองนำร่อง 5 แห่ง

     - แรงงานรับงานไปทำที่บ้านกับการเป็นผู้สูงวัยที่มีพฤฒพลัง

     - พฤฒพลังด้านสุขภาพของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทย

     - การรับรู้ตราประทับและการเลือกปฏิบัติของผู้ป่วยจิตเภท

     - บทบาทวัดกับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน

     - Workfare สวัสดิการทำงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย

     - ปัญหาความรุนแรงทางเพศ บทสะท้อนความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ

     - ครอบครัวบำบัดแนวซาเทียร์กับการศึกษาความในใจของผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

     - ข้อท้าทายงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระทำผิดซ้ำ

     - แนวทางการขึ้นทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศที่เหมาะสมกับประเทศไทย

     - สิทธิเพศหลากหลายในฐานะคนชายขอบของสังคมและความต้องการด้านสวัสดิการสังคมในประเทศกำลังพัฒนา