Loading...

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประจำปีการศึกษา2563 (รอบที1)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563