Loading...

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิชาการ (Call for Papers) สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

     เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปีแห่งการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 25 มกราคม 2563 นี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย (สสสท.) มีกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยในปีนี้กำหนดหัวข้อหลัก เรื่อง “สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม : การปลดล็อคความเหลื่อมล้ำสู่ความยั่งยืน” ซึ่งเปิดรับผลงานวิชาการจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งและนิสิต/นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 1-4

     ในการนี้ ในนามของคณะกรรมการจัดงานฝ่ายวิชาการฯ จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานดังกล่าวอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมต่อไป

 

  1. รายละเอียดการเตรียมผลงานวิชาการ

  2. กำหนดการสำคัญ

  3. แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการ