Loading...

     สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2561

      “การส่งเสริมความสัมพันธ์ของสัมพันธภาพมนุษย์”
    ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง สค.102 ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

    ใบสมัครผู้เข้าร่วมเสนอผลงานสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครัั้งทีี่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ไฟล์/เอกสารแนบ :
     1. แบบ full paper บัณฑิตศึกษา 2561 (ขนาดไฟล์: 246.19 KB)