Loading...

อบรมสัมมนา

     แนะนำ EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 
     ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
 

     ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม สค.406 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

ไฟล์/เอกสารแนบ :

     1. รับสมัครทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (ขนาดไฟล์: 2,929.19 KB)