Loading...

อบรมสัมมนา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการ เนื่องโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 61 ปี
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการ
งานสัมมนาวิชาการ
เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี
"สังคมสงเคราะห์ศาตร์ : ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม"

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในรูปแบบวาจา (Oral Presentation)
ในหัวข้อที่สอดคล้องกับหัวข้อหลัก
"สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม"


----------------------------------------------------------------------------------------

 
ไฟล์/เอกสารแนบ :