Loading...

การพัฒนาสมรรถนะและรูปแบบการดูแลสังคมและเสริมพลังชุมชนในการเฝ้าระวังดูแลจัดการทางสังคมสำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิ่งชมนา พาทำบุญ ดื่มนมอุ่น ที่ตำบลวอแก้ว

มอบทุนการศึกษามูลนิธิอากอนซู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีทำบุญรับเพื่อนใหม่และทำบุญสำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

บทบาทของสตรี ด้านสังคมสงเคราะห์