Loading...

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ  1.1 ประกาศ ฉบับที่ 5 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา มธ. จากคณาจารย์ประจำ
                      1.2 ประกาศ ฉบับที่ 3 รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา มธ. สายวิชาการ
                      1.3 รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา มธ. 5. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สายวิชาการ
                      2.1 ประกาศ ฉบับที่ 6 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา มธ. จากบุคลากรสายสนับสนุน
                      2.2 ประกาศ ฉบับที่ 4 รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา มธ. สายสนับสนุน
                      2.3 รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา มธ. 5. สังคมสงเคราะห์  สายสนับสนุน