Loading...

ประวัติการศึกษา

  - บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ศศ.ม. สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาระงาน

 - ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการออกแบบงานปรับปรุง/ก่อสร้าง การจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ และการจ้างเหมาบริการทุกประเภท  การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นต้น