Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ศศ.บ.(การบัญชี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาระงาน

 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภทของการศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ศูนย์ลำปาง ค่าบรรยายระดับปริญญาตรี เป็นต้น