Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ปริญญาตรี บธบ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - ปริญญาโท พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาระงาน

   บริการด้านการศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาการบริหารงานยุติธรรม
  - จัดอาจารย์ที่ปรึกษา  ตารางการเรียนการสอน การสอบ  การเพิ่ม-ถอน  การเทียบโอน  การลงทะเบียนลักษณะวิชา การจัดทำคะแนนรายวิชา การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การเสนอเล่มฯ  เพื่ออนุมัติปริญญา  และนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น การเข้าพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร  และจัดทำหนังสือราชการต่าง ๆ  การจัดทำคะแนนรายวิชา

   บริการด้านศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - กำกับดูแลงานฝึกอบรมฯ  วิเคราะห์และประสานงานหลักสูตรฝึกอบรมฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ    ร่างโครงการ และงบประมาณ  และกระบวนการทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการฝึกอบรม และดำเนินการตามขั้นตอนในการขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย