Loading...

ประวัติการศึกษา

  - บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาระงาน

- ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาปริญญาตรี การรับเข้าศึกษาทุกโครงการ จัดตารางเรียนตารางสอน-ตารางสอบ-ห้องบรรยาย การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ผลิตเอกสาร Outline , เอกสารประกอบการบรรยายและแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมการสอน จัดทำหนังสือเชิญ/ประสานอาจารย์ภายนอกคณะฯ และวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพิเศษ  อำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลของนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ