Loading...

ประวัติการศึกษา

  - คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาระงาน

   - รับ-ส่งออกหนังสือ ศูนย์รังสิต จัดทำคำสั่งแต่งตั้งการรักษาราชการแทน การออกเลขคำสั่ง ดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท  สรุปการใช้รถตู้-น้ำมันเชื้อเพลง-การลาและการมาปฏิบัติงานเสนอมหาวิทยาลัย การใช้อาคารสถานที่