Loading...

ประวัติการศึกษา

  - สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ป.บัณฑิต (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - พธ.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  - พ.ม. (ครูพิเศษมัธยม) กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
  - พ.ม.ช. (ครูพิเศษมัธยมการช่าง) กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  - พ.ป.ช. (ครูพิเศษประถมการช่าง) กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ภาระงาน

  - บริหารสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น) และเรื่องอื่น ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประชุมกรรมการประจำคณะ ปริญญากิตติมศักดิ์ เข็ม-โล่เกียรติยศ การสรรหาผู้บริหาร  เป็นต้น

ผลงานที่สำคัญ

  - ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการเยาวชนมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2539 กลุ่มอาเซียน-สวัสดิการสังคม. ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน–5 ธันวาคม 2539. ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ - สยช. และ Japan International Cooperation Agency - JICA

  - ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2551. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 26 มีนาคม 2552

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 "ทองกวาววิชาการ '55". ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ

 

โทร. (ท่าพระจันทร์) : 02-6132502
โทร. (ศุูนย์รังสิต) : 02-6965510