Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ป.ตรี การบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาอุตสาหกรรมบริการ (เอกวิชาการโรงแรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาระงาน

 - ทำงบประมาณประจำปี, ดูแลเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ , ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตร สส.ม. (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)  การรับเข้าศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษา จัดตารางเรียน ตารางสอน-ตารางสอบ-ห้องบรรยาย การสอบไล่  การสอบประมวลวิชา , การสอบวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, การขออนุมัติปริญญา