Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ป.ตรี การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

ภาระงาน

- รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน  วิทยากร  เอกสารการสอน  การทำแบบประเมิน การส่งเกรด การศึกษาดูงาน การจัดทำคู่มือหลักสูตร คู่มือฝึกภาคปฏิบัติ, คู่มือการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ ระบบสารสนเทศ โฮมเพจ รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์ ของการศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตร สส.ม.(การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)