Loading...

ประวัติและที่มา

     ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ ดำาเนินการด้านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการ งานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และเอกชนตามความต้องการ เฉพาะกลุ่มบุคคล อาทิ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของ กระทรวง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน และรองรับความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริม และฝึกอบรม สถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ มูลนิธิ เป็นต้น ตลอดจน การจัดหลักสูตรทัศนศึกษาดูงาน แก่นักศึกษาและบุคลากรจากต่างประเทศต่าง ๆ

ภารกิจ

๑. กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การฝึกอบรมเพี่อให้บริการตามหลักสตูรและโครงการฝึกอบรม  ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการหน่วยงานและองค์กรทั้งภายในและภายนอกให้เกิดการพัฒนา  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฎิบัติงานตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

๒. ประสานงานและวางแผนร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อดำเนินการร่วมกันในการค้นหาความต้องการ การวางแผน การดำเนินงานและการติดตามประเมินผลในการจัดการฝึกอบรมร่วมกัน 

๓.  ดำเนินการเขียนโครงการฝึกอบรมตามเป้าหมายของหลักสูตรฝึกอบรมและวางแผนการจัดหลักสูตร  ฝึกอบรมรวมทั้งริเริ่มหลักสตูรใหม่ ๆ และดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๔.  จัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนโครงการฝึกอบรมที่ตั้งไว้ 

๕.  บริหารจัดการในงานฝึกอบรม เช่น กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงานตามแผน และการประเมินผลการฝึกอบรม 

๖.  กำหนดบทบาทและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เช่น บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการอบรม, ทำหน้าที่ของวิทยากรกระบวนการ/วิทยากรรับเชิญ, คุณสมบัติของ  นักฝึกอบรม, คุณสมบัติของวิทยกระบวนการ, ทักษะที่จำเป็นของวิทยากร/วิทยากรกระบวนการ 

๗.  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานองคก์รที่จะรว่มมือกับคณะฯ ในด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการ  ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การประชุม การสัมมนาปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย  ของคณะฯ