Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาระงาน

  - รับ-ส่งออกหนังสือ ท่าพระจันทร์ ดูแลการใช้อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายรถตู้ดูแลการจัดเวรยามและการรักษาความสะอาดของบริษัทรับเหมา การประหยัดพลังงานไฟฟ้าประปาโทรศัพท์  การรับติดต่อราชการ และการประชาสัมพันธ์