Loading...

วิสัยทัศน์

       สร้างผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมทางสังคม

พันธกิจ

1) จัดการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน และนโยบายสังคมที่ได้มาตรฐานบนฐานสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม
2) สร้างและพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้สู่นวัตกรรมทางสังคม 
3) ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
4) สร้างความเคารพและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น