Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ภาระงาน

 - จัดทำงบประมาณ จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน โครงการบริการสังคม งานการเงิน งานประชุม งานบุคคล การรับเข้าศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจัดสอบคัดเลือก ปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การจัดทำทำเนียบรุ่น ดูงานในประเทศ ดูงานต่างประเทศ สอบประมวลวิชา จดทะเบียนศึกษา รายวิชา ส่งคะแนน รักษาสถานภาพ ลาพัก ทุนเรียนดี เปลี่ยนแปลงข้อมูล แจ้งจบหนังสือรับรองต่างๆ อนุมัติปริญญา งานกิจกรรมนักศึกษา/มหาบัณฑิตสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย