Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโพธิ์รหัส จังหวัดลพบุรี

ภาระงาน

- รับผิดชอบเด็กกลุ่มเล็ก ฝึกพัฒนาการช่วยเหลือตัวเอง ฝึกความพร้อมด้านต่างๆ จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามช่วงอายุและวัย  อายุตั้งแต่ 1.9 ถึง 2.6 ปี