Loading...

ประวัติการศึกษา

  - ป.ตรี การบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ภาระงาน

- จัดทำบัญชี, ควบคุมการเบิกจ่ายตามงบประมาณ, ทำรายงานการเงิน, ดูแลด้านการจัดซื้อ–จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์, จัดทำทำเนียบนักศึกษาใหม่, รับผิดชอบด้านลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินของการศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตร สส.ม.(การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)