Loading...

ประวัติการศึกษา

  - คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาระงาน

 - ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ การรับเข้าศึกษาทุกโครงการ จัดอาจารย์ที่ปรึกษา จัดตารางเรียนตารางสอน-ตารางสอบ-ห้องบรรยาย การฝึกภาคปฏิบัติ การส่งเกรดราย ประสานงาน การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี การเทียบโอนหน่วยกิต การแก้ไขเกรดรายวิชา การตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ที่ขอจบการศึกษา การจัดแผนการศึกษา ประสานการเดินทางอาจารย์ภายนอกคณะฯ และวิทยากรจากภายนอก การปฐม-มัชฌิม-ปัจฉิมนิเทศ  และ จัดทำขอตั้งครุภัณฑ์-งบประมาณ