Loading...

01. คำร้องทั่วไป
02. คำร้องกรณีลาพักการศึกษา
03. คำร้องกรณีลาออก
04. คำร้องการขอเทียบโอนหน่วยกิต
05. คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 2559
06. คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 2563
07. ใบลาป่วย / กิจ สำหรับนักศึกษา
08. แบบฟอร์มการขออนุญาตสัมภาษณ์-เก็บข้อมูล
09. แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563
10. แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564
11. เกณฑ์เกียรตินิยม หลักสูตร สส.บ.2559
13. แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนสำหรับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
14. คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี
16. ตารางแสดงแผนการศึกษา หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)