Loading...

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสายวิชาการ

ประเมินสายวิชาการ 1 ต.ค.62 เกณฑ์เลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.62 พนักงาน

ประเมินสายวิชาการ  1 ต.ค.62 เกณฑ์เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 62

ประเมินสายวิชาการ 1 ต.ค.62 เกณฑ์เลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรณีส่งผลสอบล่าช้า

ประเมินสายวิชาการ 1 ต.ค.62 เกณฑ์ประเมิน สค.มธ

ประเมินสายวิชาการ 1 ต.ค.62 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 18 มิ.ย.62

ประเมินสายวิชาการ 1 ต.ค.62 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 18 มิ.ย.62

ประเมินสายวิชาการ 1 ต.ค.62 กำหนดส่งผลสอบไล่ภาค 2-61

ประเมินสายวิชาการ 1 ต.ค.62 บันทึกให้ส่งแบบประเมิน

ประเมินสายวิชาการ 1 ต.ค.62 ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ สค.57

ประเมินสายวิชาการ 1 ต.ค.62 ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการและการเทียบเคียงมธ.55