Loading...

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง COVID-19

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สำหรับภาคฤดูร้อน /2562 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 6

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกการฝึกภาคปฏิบัติ 1 และการฝึกภาคปฏิบัติ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาทของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในสำนักงาน และการปฏิบัติงานภายในที่พัก ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามมาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลกรณีวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ เรื่อง มาตราการและคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบกลางภาค 2/2562 และวิชาที่มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ เรื่อง มาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลกรณีเหตุฉุกเฉิน

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลกรณีเหตุฉุกเฉิน-อังกฤษ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) (ฉบับที่ 1)  

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า (2019-nCoV) (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 12)