Loading...

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง COVID-19

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ เรื่อง มาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 19)

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ เรื่อง มาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 17)

แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามมาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

แนวทางการปฏิบัติงานในสำนักงาน และแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ 8)

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สำหรับภาคฤดูร้อน /2562 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกการฝึกภาคปฏิบัติ 1 และการฝึกภาคปฏิบัติ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาทของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในสำนักงาน และการปฏิบัติงานภายในที่พัก ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามมาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลกรณีวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ เรื่อง มาตราการและคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบกลางภาค 2/2562 และวิชาที่มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ เรื่อง มาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลกรณีเหตุฉุกเฉิน

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลกรณีเหตุฉุกเฉิน-อังกฤษ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) (ฉบับที่ 1)  

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า (2019-nCoV) (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 12)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 13)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 14)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 15)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 16)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 17)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดโควด 19 ระลอกใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 18)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 19)

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คำชี้แจงและแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 20)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 21)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 22)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 23)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 24) 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 25)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 26)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 27)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 28)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 29)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 30)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 31)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 32)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 33)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 34)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 35)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 36)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 37)