Loading...

อบรมสัมมนา

     สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2558
“ความมั่นคงของมนุษย์และชุมชน: ความยั่งยืนของสังคม”

ไฟล์/เอกสารแนบ :
      1. กำหนดการสัมมนาบัณฑิตศึกษา 2558 (ขนาดไฟล์: 43.50 KB)  
     3. ประกาศเรียกเปเปอร์ (ขนาดไฟล์: 602.41 KB)