Loading...

แผนกลยุทธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 

-------------------------------------------

แผนกลยุทธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2558

แผนกลยุทธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

 

วิสัยทัศน์

       สร้างผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมทางสังคม

พันธกิจ

1) จัดการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน และนโยบายสังคมที่ได้มาตรฐานบนฐานสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม

2) สร้างและพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้สู่นวัตกรรมทางสังคม

3) ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

4) สร้างความเคารพและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น