Loading...

ข่าวทั้งหมด

ประกวดบทความชิงรางวัล "ทุนปาล พนมยงค์" ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
ภาพงานเสวนา เรื่อง “เยาวชนพิการ แต่เพศไม่พิการ : เสียงที่ไม่เคยถูกได้ยิน”
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการ JENESYS 2018
รานละเอียด
การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนำทางวิชาการเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำคณะสังคมสงเคราะห์ มธ. ครบรอบ 65 ปี
รายละเอียด
การรับสมัครนักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2562
รายละเอียด
โครงการ JENESYS 2018 (Japan – East Asia Network of Exchange for Students and Youth)
รายละเอียด
ทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี
รายละเอียด
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนวันสถาปานาฯ 62
รายละเอียด
แบบฟอร์มนักศึกษา หลักสูตร 56
รายละเอียด
หนังสือเชิญวันสถาปนาคณะ
รายละเอียด
การประกวดเรียงความหัวข้อ "ต้องเจ็บอีกเท่าไร ถึงจะได้เป็นบัณฑิต"
รายละเอียด
แบบคำรับรองการศึกษาครบตาหลักสูตร และ แบบพิมพ์เสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรี
รายละเอียด
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
รายละเอียด
กำหนดการ และเอกสารการเปิดรับผลงานวิชาการ สถาปนาคณะฯ ครบรอบ 65 ปี
รายละเอียด
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ทุน Monbukagakusho Scholarship 2019 ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ Nobel Laureates : Bridges 2018
รายละเอียด
แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี
รายละเอียด
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด
ทุนปริญญาโท Chevening Scholarships 2019/2020 ณ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด
การประชุม Airlangga ASEAN+3 Youth Conference and Culture Program 2.0
รายละเอียด
ทุนมูลนิธิอิออน ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
รางวัลเยาวชนดีเด่น
รายละเอียด
ประกาศรับทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
หนังสือเชิญวันสถาปนาคณะ
รายละเอียด
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 2561
รายละเอียด
แบบสำรวจเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก
/upload/socadmin/img_news/7-1-621.jpg
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนวันสถาปานาฯ 62
รายละเอียด
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 2561
รายละเอียด