Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประชาคมสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รายละเอียด

การรายงานตัวเข้าเป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว

 

รายละเอียด

เรียนสนุก ฝึกงานสร้างสรรค์ เป็นผู้นำทางสังคมที่เท่าทันโลก

รายละเอียด

การสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

รายละเอียด

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนสายวิชาการ

รายละเอียด

ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

โครงการระดมทุน Happy roof for happy kids : ช่วยกันสร้างช่วยกันซ่อม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาตร์

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

รายละเอียด

ทุนฉุกเฉินคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

การเตรียมต้นฉบับเรื่องเต็ม ((FFuullll Paappeerr)) สาหรับเผยแพร่ในงานสัมมนา ผลงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับ ชาติ 1 ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ นโยบายสังคม : มุมมองใหม่ในการสร้างสันติภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ความหลากหลายทางเพศสภาพกับอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนผ่านกรอบค่านิยมวัฒนธรรมไทย

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด